Uslovi korišćenja Internet strane

Svako lice koje pristupi, pregleda, koristi ovu Internet stranu („Internet Stranu Železara Smederevo“) saglasno je sa primenom sledećih uslova koji ga obavezuju:
 
Savetuju se korisnici Internet strane Železare Smederevo da ne zasnivaju svoje finansijske odluke na osnovu podataka koji su sadržani na Internet strani Železare Smederevo.
 
Železara Smederevo d.o.o. (u daljem tekstu: „Železara“ i/ili „Železara Smederevo“) ne garantuje potpunu ispravnost i kompletnost informacija, tekstova, grafikona, linkova i drugih sadržaja koji su postavljeni na Internet strani Železare. Železara se izričito odriče odgovornosti za bilo kakve greške ili previde u sadržajima postavljenim na ovoj Internet strani  i za njihovo korišćenje ili tumačenje u bilo koje druge svrhe od strane posetilaca sajta. Odluke donete na osnovu informacija koje se nalaze na Internet strani Železare predstavljaju isključivu odgovornost korisnika, odnosno posetioca sajta.
 
Ne ograničavajući se na navedeno, svi sadržaji koji se nalaze na Internet strani Železare Smederevo isključivo su informativne prirode "TAKVE KAKVE JESU", BEZ IKAKVIH GARANCIJA, BILO IZRIČITIH ILI PREĆUTNIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA I PREĆUTNE GARANCIJE ZA UOBIČAJENU UPOTREBU ILI POSEBNU NAMENU ILI GARANCIJE U VEZI SA NEPOVREDIVOŠĆU PRAVA.
 
ŽELEZARA SMEDEREVO ne preuzima odgovornost i neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, kompjuterske viruse kojim se može zaraziti kompjuterska oprema ili druga imovina korisnika/posetioca Internet strane Železare, prilikom pristupa, pregledanja, korišćenja ili preuzimanja podataka sa Internet strane Železare Smederevo.
 
ŽELEZARA SMEDEREVO ILI BILO KOJE NJENO ZAVISNO DRUŠTVO I/ILI OGRANAK NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORANO ZA DIREKTNE, INDIREKTNE, SPECIJALNE, POSLEDIČNE ILI DRUGE VRSTE ŠTETE NASTALE USLED KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE ŽELEZARE SMEDEREVO ILI DRUGIH SA NJOM POVEZANIH INTERNET STRANA. POD OVIM SE PODRAZUMEVA BEZ OGRANIČENJA I IZGUBLJENA DOBIT, PREKID U POSLOVANJU, OŠTEĆENJE OPREME, KOMPJUTERSKIH PROGRAMA ILI INFORMACIONIH SISTEMA, ILI GUBITAK BILO KAKVIH PODATAKA ILI INFORMACIJA.
 
Linkovi za Internet stranice koje ne održava Železara Smederevo su obezbeđeni za potrebe korisnika, pri čemu Železara nije odgovorana za takve stranice. Železara Smederevo nije odgovorna za tačnost informacija kao ni za uslove korišćenja povezanih internet strana sa internet stranicom Železare Smederevo. Preuzimanje ovih linkova ne predstavlja vid finansiranja, odobravanja, usvajanja ili prihvatanja takvih Internet stranica od strane Železare Smederevo. Korisnik je odgovoran za način korišćenja povezanih sajtova i snosi odgovornost za pristup tim sajtovima, kao i za preduzimanje mera zaštite odbrane od virusa prilikom pristupa ovim sajtovima za koje je link postavljen na Internet stranici Železare Smederevo.
 
Osim ukoliko nije naglašeno suprotno, tekstovi i grafici prikazani na Internet strani Železare Smederevo su zaštićeni autorskim pravom Železare Smederevo. Međutim, Železara Smederevo poziva korisnike Internet stranice da naprave jednu kopiju/primerak informacija objavljenih na Internet strani Železare Smederevo, za sopstvene, nekomercijalne potrebe ili za upotrebu istih u okviru organizacije gde su zaposleni. Korisnici ne smeju koristiti poslovno ime Železare Smederevo. Korisnici ne smeju koristiti logo/zaštitni znak Železare Smederevo na bilo koji način bez prethodnog pismenog odobrenja Železare Smederevo. Lični podaci sadržani u informacijama pruženim ili prenetim od strane korisnika Internet strane Železare Smederevo putem mejla ili nekim drugim putem,  ukoliko se koriste od strane Železare Smederevo, biće korišćeni u svrhu za koju su dati, i u svemu u skladu sa odgovarajućom zakonskom regulativom. Železara Smederevo ne zahteva stavljanje na raspolaganje ličnih podataka, naročito ne od maloletnih osoba koje nisu navršile 18 godina. Svako davanje ličnih podataka će se smatrati dobrovoljnim i Železara Smederevo isključuje bilo kakvu odgovornost i obavezu u vezi sa dobrovoljno datim podacima ili bilo kojim informacijama.
 
Železara Smederevo može, u svakom trenutku, izmeniti ove uslove tako što će na svojoj Internet stranici objaviti obaveštenje o izmeni ovih uslova. Nakon takvog obaveštenja upotreba Internet stranice Železare Smederevo smatraće se pristankom korisnika na izmenjene uslove.